Die heiligen Messen im tridentinischen Ritus werden in der beuthener Hl. Geist Kirche regelmäßig jeden Sonntag und Feiertag um 9:45 gefeiert.

In der St. Erzengel Michael Kirche in Gleiwitz werden die heiligen Messen jeden Sonntag und Feiertag um 15:30 gefeiert.

The Traditional Latin Mass is being celebrated regularly in Bytom Holy Spirit Church every Sunday and Feast at 9:45 AM.

In Gliwice St. Michael Archangel Church every Sunday and Feast at 15:30 PM.

Pořad bohoslužeb:

Bytom Mše sv. tridentská Kostel sv. Ducha v neděle i slavnosti v 9:45.

Gliwice Kostel sv. Michaela Archanděla v neděle i slavnosti v 15:30.

STATUT STOWARZYSZENIA

Preambuła


Nawiązując do nauczania Papieży Kościoła Rzymsko-Katolickiego oraz ich umiłowania tradycyjnej liturgii, inspirowani działalnością katolickich środowisk tradycyjnych w Polsce i na świecie, nawiązując do inicjatywy grupy wiernych z Bytomia, którzy swego czasu rozpoczęli skuteczne działania w celu przywrócenia na Śląsku - w łączności z Biskupem miejsca - Mszy św. w Klasycznym Rycie Rzymskim, pragnąc przywrócić należne miejsce - wydobywanemu ze skarbca Kościoła Rzymsko-Katolickiego, odkrywanemu na nowo - dostojnemu, "staremu" rytowi Mszy św. według Mszału św. Piusa V, w celu skuteczniejszej promocji tradycyjnych form pobożności oraz obrony wartości katolickich w życiu publicznym, świadomi odpowiedzialności świeckich za Dzisiaj i Jutro Kościoła Katolickiego, postanowiliśmy połączyć się w Śląskim Środowisku Wiernych Tradycji Łacińskiej. Żyjąc w wrogim otoczeniu współczesnego świata, my Katolicy, uważamy za swój obowiązek dawanie świadectwa Prawdzie, prowadzenie działań w celu obrony: godności osoby ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci, oraz świętości i nierozerwalności sakramentu małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. Postanawiamy także, że będziemy bronić Kościoła i Jego Pasterzy, jak również Krzyża, Jezusa Chrystusa oraz Najświętszą Maryję Pannę, przed bluźnierczymi atakami wrogów, tak nam dopomóż Bóg.


Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej

§ 2

Siedzibą Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej jest miasto Bytom, a terenem działania obszar Metropolii Katowickiej, to jest: Archidiecezji Katowickiej, Diecezji Gliwickiej oraz Diecezji Opolskiej.

§ 3

Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i po rejestracji nabywa osobowość prawną.

§ 4

Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej używa pieczęci okrągłej z jego symbolem oraz podłużnej z jego nazwą oraz adresem.

§ 5

Symbolem Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej jest złoty orzeł w błękitnym polu na tarczy wpisany w złoty Krzyż Jerozolimski w polu srebrnym na tarczy - nawiązujący do symboliki Królestwa Jerozolimskiego i znaku Zakonu Bożogrobowców (załącznik nr 1).


Rozdział II
Cele i środki działania


§ 6

Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej dąży do rozpowszechnienia liturgii Trydenckiej oraz doktryny katolickiej wśród mieszkańców obszaru działania.

§ 7

W przypadku ataku na Kościół Rzymsko-Katolicki, Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej będzie podejmować działania modlitewne, prawne oraz medialne, mające na celu obronę Kościoła, Jego symboli, jak również obronę Jego Pasterzy i Świętych oraz wyznawanych przez Niego wartości.

§ 8

Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej realizuje swoje cele poprzez:
1. wyrażanie opinii w sprawach publicznych i uczestnictwo w życiu publicznym,
2. organizowanie zebrań i spotkań dyskusyjnych, w tym w szczególności: odczytów, seminariów, konferencji i kongresów.
3. współpracę z innymi organizacjami, w tym aktywne uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez te organizacje.
4. organizowanie działalności kulturalnej,
5. organizowanie życia towarzyskiego,
6. prowadzenie działalności dokumentacyjnej i wydawniczej.


Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki


§ 9

Członkowie Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym oraz wspierającym może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, utożsamiająca się z celami Stowarzyszenia określonymi w niniejszym Statucie, która wypełniła deklarację członkowską oraz uiściła wpisowe.
2. Członkiem wspierającym, bez możliwości zostania członkiem zwyczajnym., może zostać osoba zamieszkująca poza obszarem działania Stowarzyszenia,
3. Członkiem wspierającym może być również osoba prawna.

§ 11

Członkiem honorowym może być osoba, która szczególnie zasłużyła się w realizacji celów Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej.

§ 12

1. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Rada Główna. Kandydatura nowego członka wymaga pisemnej rekomendacji dwóch członków zwyczajnych.
2. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Prezes Rady Głównej.
3. Członek wspierający ma możliwość zostania członkiem zwyczajnym na zasadach określonych w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Powyższe zdanie nie dotyczy członka wspierającego - osobę prawną.
4. Członek zwyczajny może zmienić swój status na członka wspierającego poprzez złożenie pisemnej prośby wraz z motywacją na ręce Rady Głównej. Rada Główna jest zobowiązana przychylić się do tej prośby.

§ 13

Godność członka honorowego nadaje Rada Główna.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo być wybierani do Rady Głównej i Komisji Rewizyjnej, gdy członkowie wspierający prawa takiego nie mają.

§ 15

Członek Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej ma prawo:
1. brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
2. występować z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia i otrzymywać odpowiedź,
3. być na bieżąco:
a) zaznajamianym z Oświadczeniami i decyzjami władz Stowarzyszenia,
b) zaopatrywanym we wszystkie wydawnictwa Stowarzyszenia,
4. nosić odznakę Stowarzyszenia

§ 16

Członek Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej ma obowiązek:
1. przestrzegać Statutu Stowarzyszenia,
2. przestrzegać postanowień i stosować się do uchwał władz Stowarzyszenia,
3. uiszczać w terminie składki członkowskie (nie dotyczy członków honorowych)
4. uczestniczyć w Konwencie Stowarzyszenia (dotyczy członków zwyczajnych).
§ 17

Przynależność do Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej ustaje w przypadku:
1. skreślenia z listy członków wskutek:
a) śmierci członka Stowarzyszenia,
b) zgłoszenia przez członka pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
2. wykreślenia ze Stowarzyszenia z powodu:
a) nieprzestrzegania postanowień Statutu lub uchwał władz Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej,
b) utraty zdolności do czynności prawnych,
c) nie opłacania składek członkowskich i innych świadczeń przez okres roku, chyba że przed upływem tego terminu członek Stowarzyszenia to usprawiedliwił.

§ 18

1. Decyzję o ustaniu lub przywróceniu członkostwa podejmuje Rada Główna Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej.
2. Wykreślonym członkom przysługuje odwołanie do Konwentu w terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia o decyzji.

§ 19

1. W przypadkach losowych, w tym w szczególności długoterminowego wyjazdu lub czasowej, przedłużającej się niedyspozycji spowodowanej chorobą, na wniosek Komisji Rewizyjnej Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej lub na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia, może on zostać zawieszony w prawach członkowskich, lecz na okres nie dłuższy niż dwa lata.
2. O zawieszeniu praw członkowskich decyduje Rada Główna Stowarzyszenia.
3. Z chwilą utraty przez Członka Stowarzyszenia prawa członkowskiego, jest on zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich.


Rozdział IV
Władze Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej


§ 20

Władzami Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej są:
1. Konwent,
2. Rada Główna,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Straż.

§ 21

Konwent jest walnym zebraniem członków zwyczajnych i zbiera się nie rzadziej, niż raz na jeden rok.

§ 22

Konwent jest zwoływany przez Prezesa lub na pisemny wniosek co najmniej 25 proc. członków zwyczajnych.

§ 23

Konwent ma prawo:
1. wyboru Prezesa Rady Głównej Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej na pięcioletnią kadencję (ilość kadencji nieograniczona), oraz odwołania Prezesa z jego funkcji poprzez votum nieufności,
2. wyboru Komisji Rewizyjnej,
3. uchwalenia całościowego programu działania,
4. zmiany Statutu na zasadach określonych w paragrafie 38 ust.1
5. ustalania wysokości wpisowego i miesięcznych składek od członków zwyczajnych i wspierających,
6. przywracania członkostwa.

§ 24

Konwent uchwala wewnętrzny regulamin działania.

§ 25

1. Rada Główna składa się z nie więcej niż pięciu członków: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika Sekretarza.
2. Obydwu Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza powołuje i odwołuje Prezes Rady Głównej.

§ 26

Rada Główna Stowarzyszenia nie ma określonej kadencji

§ 27

Do kompetencji Rady Głównej należy:
1. kierowanie bieżącą działalnością Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej,
2. przyjmowanie i usuwanie członków zwyczajnych oraz nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
3. powołanie 2 członków Straży Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej, w tym Przewodniczącego,
4. uzupełnianie składu organów Stowarzyszenia do 2/5 w okresie kadencji,
5. proponowanie wysokości składek na Konwencie,
6. nakładanie kar na członków Stowarzyszenia zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej,
8. powoływanie pełniącego obowiązki Prezesa Rady Głównej do najbliższego Konwentu Stowarzyszenia, w przypadku nie wybrania na Konwencie Prezesa Rady Głównej lub rezygnacji Prezesa Rady Głównej z funkcji w trakcie kadencji,
9. uchwalanie, nie częściej niż raz w roku, składki nadzwyczajnej, której wysokość nie może przekraczać dwukrotnej wysokości składki członka wspierającego - dla członków wspierających oraz dwukrotnej wysokości składki członka zwyczajnego - dla członków zwyczajnych.

§ 28

Rada Główna uchwala wewnętrzny regulamin działania.

§ 29

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków - Przewodniczącego Komisji i 2 Członków Komisji.

§ 30

Komisję Rewizyjną powołuje Konwent na okres dwóch lat.

§ 31

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji.

§ 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. badanie prawidłowości działań Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,
2. interpretacja Statutu,
3. rozstrzyganie spraw spornych wewnątrz Stowarzyszenia na zasadach sądu koleżeńskiego, określonych w wewnętrznym regulaminie działania Komisji Rewizyjnej,
4. w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez członka Stowarzyszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej, lub stwierdzenia prowadzenia przez niego działalności na szkodę Stowarzyszenia, wnioskowanie do Rady Głównej o wymierzenie członkowi Stowarzyszenia jednej z następujących kar:
a) nagany,
b) nagany z podaniem do wiadomości członków Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej w korespondencji,
c) zamiany członkostwa zwyczajnego na wspierające,
d) zawieszenia w prawach członka,
e) wykreślenia ze Stowarzyszenia,
5. kontrola - na wniosek Straży Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej - zgodności działań Rady Głównej z całościowym programem działania, uchwalanym przez Konwent, a w przypadku stwierdzenia niezgodności, wnioskowanie do Konwentu o głosowanie votum nieufności wobec Prezesa Rady Głównej.

§ 33

Komisja Rewizyjna uchwala wewnętrzny regulamin działania.

§ 34

Straż Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej ma charakter opiniotwórczy i doradczy. Do szczególnych kompetencji Straży Stowarzyszenia należy:
1. określanie ideowego kierunku działalności Stowarzyszenia,
2. przygotowywanie merytoryczne inicjatyw,
3. stanie na straży linii ideowej w wydawnictwach Stowarzyszenia,
4. zawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów w Polsce i za granicą,
5. wyrażanie opinii w sprawach fundamentalnych dla życia Kościoła, Narodu i Państwa Polskiego,
6. wnioskowanie do Komisji Rewizyjnej o zbadanie zgodności działań Rady Głównej z całościowym programem działania, uchwalonym przez Konwent.

§ 35

Straż Stowarzyszenia może liczyć do 15 członków.
1. Dwóch członków Straży Stowarzyszenia, w tym Przewodniczącego, powołuje Rada Główna spośród członków zwyczajnych i honorowych, w oparciu o zasadę jednomyślności.
2. Pozostali członkowie są dokooptowywani przez dotychczasowych członków Straży na zasadach określonych w § 38 ust.2, spośród osób, które szczególnie zasłużyły się w realizacji celów Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej

§ 36

1. Upoważniony do wyrażania oficjalnego stanowiska w imieniu Straży Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej jest Przewodniczący.
2. Przewodniczący kieruje pracami Straży Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej opierając się na wewnętrznym regulaminie Straży.

§ 37

1. Straż Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej nie ma określonej kadencji.
2. Członkowie Straży Stowarzyszenia tracą członkostwo Straży według zasad, na jakich zostali powołani. Nie dotyczy to Przewodniczącego do chwili piastowania przez niego swej funkcji.
3. W posiedzeniach Straży Stowarzyszenia uczestniczy Prezes Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej, bądź osoba przez niego wydelegowana.

§ 38

1.Uchwały Konwentu dotyczące wyboru władz Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej, zmian Statutu, rozwiązania Stowarzyszenia oraz spraw majątkowych podejmowane są większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania. Inne uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa.
2. Uchwały innych władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania.


Rozdział V
Fundusze i majątek Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej


§ 39

Majątek Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej pochodzi z:
1. wpisowego i składek członkowskich,
2. darowizn i zapisów,
3. działalności statutowej.

§ 40

Zasady gospodarki finansowej uchwala Konwent na wniosek Rady Głównej.

§ 41

1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej uprawnieni są Prezes i Skarbnik Stowarzyszenia.
2. Do reprezentowania Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej upoważnieni są dwaj członkowie Rady Głównej.


Rozdział VI
Postanowienia końcowe


§ 42

Rozwiązanie Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej następuje w wypadku zmniejszenia się liczby członków Stowarzyszenia poniżej 15, lub w wyniku uchwały Konwentu na zasadach określonych w paragrafie 38 ust. 1.

§ 43

W przypadku rozwiązania Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej o sposobie przeznaczenia majątku i dokumentacji zadecyduje ostatni Konwent.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Bytom. Symbolem Stowarzyszenia jest złoty orzeł w błękitnym polu na tarczy (Śląsk) wpisany w złoty Krzyż Jerozolimski w polu srebrnym na tarczy (symbolika Królestwa Jerozolimskiego i znak Zakonu Bożogrobców).